نزدیک به 300 خانواده بی جاشده در ولایت لغمان مساعدت شد

 برای 275 فامیل بی جاشده در ولایت لغمان مساعدت دفتر WFP به تاریخ 16/11/1397 از طریق ریاست امور مهاجرین آن ولایت توزیع گردید.

مساعدت یاد شده شامل آرد،نمک وکاکاو بود.

والی لغمان حین توزیع کمک های یادشده از تلاشهای ریاست امور مهاجرین در جهت خدمت گزاری به بی جاشده ها وعودت کننده ها قدر دانی نمود.

طبق یک خبر دیگر برای 54 خانواده بی جاشده در ولسوالی بالابلوک و پشت رود ولایت فراه مساعدت غیر غذایی موسسه HAPA که شامل وسایل منزل بود به تاریخ 16 دلو از طریق اداره امور مهاجرین آن ولایت توزیع گردید.