از هفته قانون اساسی در وزارت امور مهاجرین تجلیل به عمل آمد

از هفته قانون اساسی در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با حضور مقامات، روئسا و کارمندان این وزارت و نماینده کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی تجلیل به عمل آمد.

سدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان روز شنبه 22 جدی در سخنرانی اش در این محفل قانون اساسی کشور را بهترین قانون اساسی در مطنقه دانسته گفت که ارزش های انسانی و اسلامی در این قانون اساسی در نظر گرفته شده است.

وی افزود که وزارت امور مهاجرین و حکومت افغانستان مطابق ماده 39 این قانون مکلف به حمایت از حقوق مهاجرین در بیرون از کشور است و این وزارت بر اساس آن توانسته است جهت حمایت کامل از مهاجرین با کشورهای میزبان به یک مدیریت مشترک دست یافته است.

وزیر امور مهاجرین، جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین در کشورهای اروپایی، جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین در پاکستان و دسترسی اطفال مهاجرین به مدارس و مکاتب و دسترسی مهاجرین به سهولت های اجتماعی در ایران را حمایت حکومت افغانستان از مهاجرین در چهارچوب قانون اساسی عنوان نمود.

همچنان داکتر عبدالله شفاهی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سخنان اش مدعی شد که موارد نقص قانون اساسی در رده های مختلف حکومت به صورت گسترده وجود دارد و این باعث شده است که مردم نسبت به آن بی باور گردد.

وی تاکید نمود که برای یک آینده بهتر در کشور باید هر شهروند افغانستان در تطبیق قانون اساسی سهیم باشند.