معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین از برگزاری سمپوزیم تخصصی مهاجرت خبر داد

دکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با متخصصین و استادان دانشگاه روز یک شنبه، مورخ 16 جدی سال روان در دفتر کاری اش از برگزاری سمپوزیم تخصصی مدیریت مهاجرت( درس های از از بهترین تجارب کشوری های منطقه) خبر داد.

دکتر عالمه تاکید نمود، این سمپوزیم از موثریت خوبی برخوردار بوده و از یک طرف هم اندیشی و همفکری منطقه ای مارا تقویت می کند و ازطرف دیگر از تجارب موفق کشورهای دیگر در عرصه مهاجرت در کشور ما استفاده نماییم.