توزیع کمک زمستانی به 900 خانواده بیجاشده در ولایت ننگرهار آغاز شد

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با حضور در شهر جلا آباد ولایت ننگرهار و اشتراک والی آن ولایت، روند توزیع کمک زمستانی را برای 900 خانواده بیجاشده را با توزیع چک لیست ها افتتاح نمود.

این کمک ها به هر خانواده 15 هزار افغانی است که مجموع آن به 13 میلیون و 500 هزار افغانی می رسد و از بودجه انکشافی وزارت امور مهاجرین تمویل می گردد.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، حین توزیع این کمک ها بیان نمود که در زمستان جاری 83 هزار خانواده در سراسر کشور تحت پوشش کمک های زمستانی قرار دارد که 12 هزار خانواده آن در 14 ولایت کشور توسط، وزارت امور مهاجرین کمک می گردد.

وی افزود که برای شفافیت بیشتر و جلوگیری از فساد در توزیع کمک ها خانواده ها بعد از سروی و ثبت نام، چک لیست بانکی دریافت می نمایند و پول کمک شده را از بانک تحویل می گیرند.

همچنان حیات الله حیات والی ولایت ننگرهار ضمن قدردانی و سپاسگزاری از وزیر امور مهاجرین امیدواری نمود که این کمک ها نیازمندی خانواده های بیجاشده را مرفوع سازد.

در جریان توزیع این کمک ها که روز یکشنبه 16 جدی در شهر جلال آباد صورت گرفت، معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین، برخی از روئسای مرکزی و مسئولین دفتر محلی این وزارت و مسئولین حکومت محلی ولایت ننگرهار حضور داشتند.