آمریت امور مهاجرین ولایت فراه 78 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت فراه به همکاری موسسه(HAPA) برای (78) فامیل بیجا شده ولسوالی های پشترود، بالا بلوک، شیب کوه، پرچمن، گلستان، خاک سفید و قریه جات ناامن رج، گنهکان که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز شنبه، 15 جدی سال روان کمک توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ مواد و لوازم زمستانی و نیز ظروف آشپزخانه باحضور  داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.