آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی 76 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت دایکندی به همکاری اداره مبارزه با حوادث برای (76) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود، در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود. بعد از بررسی و سروی روز چهار شنبه، 12 جدی سال روان، کمک غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها شامل؛ (1) بوجی برنج، (1) بوجی آرد، (10) کیلو روغن برای هر فامیل باحضور داشت نماینده اداره نامبرده توزیع گردید.