معین امور پناهندگان: وزارت امور مهاجرین به پروژه های پایدار ادغام عودت کنندگان تاکید می کند

داکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در دیدارش با یک هیئت مشترک ناروی و سویدن که در مورد وضعیت افغانستان تحقیق می نمایند، تاکید کرد که پروژه های پایدار برای ادغام عودت کنندگان می تواند در کاهش مهاجرت های غیرقانونی نقش عمده داشته باشد.

معین امور پناهندگان ضمن معلومات در مورد عودت کنندگان افغان که در سال جاری از کشورهای همسایه و اروپایی برگشته اند، ناامنی و عدم دسترسی به اشتغال را مشکل عمده عودت کنندگان عنوان کرد، برای ادغام بهتر عودت کنندگان و موثریت بیشتر برنامه های ادغام، خواهان آن گردید که کمک ها از طریق حکومت افغانستان صورت گیرد.

وی از حکومت سویدن و ناروی می خواهد که به گروپ های آسیب پذیر مهاجرین، عدم تفریق خانواده ها و حقوق بشر مهاجرین توجه نموده افزود که در افغانستان هیچ جای امنی وجود ندارد و عودت کننده ها در زمینه دسترسی به کار با مشکل مواجه اند.

هیئت یادشده در تحقیق شان با نهاد ها و شخصیت های مختلف دیدار و ملاقات می نمایند و معلومات شان را با بخش های مهاجرت کشورهای ناروی و سویدن شریک می سازند. این هیئت در تحقیق شان موضوعات امنیتی، حقوقی و اشتغال عودت کنندگان را تحت پوشش قرار می دهند.