وزارت امور مهاجرین یک تفاهمنامه در بخش کمک های زمستانی به بیجاشدگان امضا نمود

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با موسسه ادرا تفاهمنامه ای را به امضا رساند که بر اساس آن به 1700 خانواده بیجاشده در ولایات کابل و بامیان کمک های زمستانی توزیع می گردد.

این تفاهمنامه روز چهارشنبه 14 قوس سال روان توسط مهرخدا صبار سرپرست معینیت پالیسی و پلان وزارت امور مهاجرین و مسئول موسسه یادشده در مقر این وزارت به امضا رسید.

سرپرست معینیت پالیسی و پلان هدف برنامه ذکر شده در تفاهمنامه مذکور را کمک نقدی و فراهم سازی مواد محروقاتی به بیجاشدگان اخیر در ولایات بامیان و کابل عنوان کرده معلومات داد که بودجه این برنامه 539 هزار و 400 یورو بوده و توسط وزارت خارجه آلمان پرداخت می گردد.

موسسه یادشده بر اساس این تفاهمنامه به 800 خانواده در ولایت بامیان و به 900 خانواده در کابل مواد سوختی توزیع می نماید.