وزیر امور مهاجرین به ایجاد کمپ موقت در هرات و انتقال زودهنگام بیجاشدگان به آنجا تاکید می کند

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در نشست چند جانبه با موسسات بین المللی و وزارت دولت در امور حوادث به ایجاد کمپ موقت و انتقال هرچه عاجل تر بیجاشدگان به آنجا تاکید کرد.

دراین نشست که روز سه شنبه 13 قوس در مقر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دایر گردیده بود، در رابطه به چگونگی مدیریت بیجاشدگان خشکسالی در هرات و چگونگی انتقال آنان به کمپ موقت بحث و تصمیم گیری  شد.

وزیر امور مهاجرین بیان نمود که نظر به فیصله قبلی نهادهای ذیدخل ملی و بین المللی، برای اسکان موقت بیجاشدگان در هرات زمین مشخص شده و تیم عملیاتی موسسات باید هر چه عاجل تر به تاسیس کمپ موقت و ارایه خدمات در آنجا اقدام نماید.

وی افزود که 21 هزار خانواده در اثر خشکسالی از ولایات بادغیس و غور به ولایت هرات بیجا و ثبت گردیده 16 هزار آن بایومتریک گردیده و 27 خانواده دیگر نیز عرایض شان را مبنی بر بیجاشدگی به ریاست امور مهاجرین ولایت هرات تحویل داده اند.

وزیر دولت در امور حوادث نیز تاسیس کمپ موقت را در مدیریت و کنترول بهتر، ایجاد شفافیت در توزیع کمک ها، استفاده دوامدار از امکانات کمپ برای سایر بیجاشدگان و جلوگیری از تنش میان مردم محل و بیجاشدگان موثر عنوان کرد.

در پایان جلسه توافق گردید که کار تاسیس کمپ موقت و روند انتقال بیجاشدگان به آنجا از روز چهارشنبه 14 قوس آغاز گردد.  

استاد نجیب فهیم وزیر دولت در امور حوادث، نماینده اداره هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل(UNOCHA)، رئیس بخش پناهندگان سازمان ملل(UNHCR) در کابل، نماینده اداره سازمان بین المللی مهاجرت(IOM)، نماینده اداره برنامه غذایی جهان(WFP)، نماینده اداره حمایت از کودکان سازمان ملل (UNCEF) و سرپرست معینیت پالیسی و پلان وزارت امور مهاجرین دراین جلسه حضور داشتند.