آمریت امور مهاجرین ولایت نورستان 14 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت نورستان به همکاری موسسه (WFP) برای (14) فامیل بیجا شده ولسوالی وایگل که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و قبلا در مرکز این ولایت جابجا شده بود، روز 3 شنبه ، مورخ 13 قوس سال روان، بعد از بررسی و سروی کمک غذایی توزیع نمود .

این کمک ها شامل؛ 4 بوجی آرد، 14 کیلو روغن، 14 کیلو دال نخود و نیم کیلو نمک باحضور  داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.