آمریت امور مهاجرین ولایت لوگر 10 فامیل بیجا شده را مساعدت غیر نقدی نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت لوگر به همکاری موسسه( ابرار) برای (10) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و قبلا در مرکز این ولایت جابجا شده بود، روز 3 شنبه، مورخ 13 قوس سال روان، بعد از بررسی و سروی کمک های غیر نقدی توزیع شد.

این کمک ها شامل؛ یک پایه ماشین خیاطی همراه با اتو، گاز، قیچی وغیر وسایل بود، باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

قابل یادآوریست که قبلا فامیل های متذکره آموزش کورس خیاطی را نیز فرا گرفته بود.