ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا به 40 فامیل بیجا شده کمک توزیع نمود

 

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیکا به همکاری موسسه (WFP) به 40 فامیل بیجا شده مناطق مرکز و ولسوالی های مختلف این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود که قبلا در مرکز این ولایت جابجا شده بود، روز 3 شنبه، مورخ 13 قوس سال روان، بعد از سروی و بررسی کمک نقدی توزیع گردید.

این کمک ها شامل؛ 4 بوجی آرد، 4 کیلو دال نخود، 14 کیلو روغن، نیم کیلو نمک برای هرفامیل باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.