ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا 62 فامیل بیجا شده را کمک نمود

 

ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا به همکاری موسسه (ERC) به 62 فامیل بیجا شده ولسوالی های جانی خیل، احمد خیل وزرمت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود که قبلا در نقاط امن و مرکز این ولایت جابجا شده بود، روز 3 شنبه، 13 قوس سال روان، بعد از بررسی و سروی کمک نقدی توزیع شد.

این کمک شامل؛ پول نقد مبلغ (6000) افغانی باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.