سازمان ملل متحد وعده نمود که21 میلیون دالر آمریکای را برای رسیدگی به آسیب دیده های ناشی از حوادث کمک نماید

سازمان ملل متحد در جلسه سکرتریت کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث وعده سپرد که 21 میلیون دالر آمریکایی را برای رسیدگی به آسیب دیده گان حوادث طبیعی کمک می نماید.

دراین جلسه که روز سه شنبه 15 عقرب در وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث برگزار شد، سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین، نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، جواد پیکار رئیس عمومی اداره مستقل اراضی، معینان و روسای وزارت خانه های سکتوری، نماینده ولایت های غور و بادغیس و نماینده های سازمان های امداد رسان اشتراک داشتند.

واگذاری زمین های دولتی به منظور ایجاد کمپ های موقت برای بیجا شده ها، دریافت کمک های نقدی، بسته های مواد غذایی و غیر غذایی و برنامه های کمک رسانی به منظور جلوگیری از بیجا شده ها از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور عودت امور و عودت کنندگان گفت: یک قدم بزرگ برای ساختن اسکان موقت برای بیجا شده های برداشته شده که ما را قادر میسازد که کمپ های موقت فعلا در ولایت های بادغیس و هرات داشته باشیم.

در همین حال نماینده دفتر سازمان ملل متحد (OCHA) در افغانستان گفت: برای بیش از 1.5 میلیون نفر کمک های عاجل بشری صورت گرفته که 1.2 میلیون آن برای کسانی بوده که در محلات اصلی شان زندگی می کنند. وی افزود که نظر به ارزیابی های این اداره مبلغ 21 میلیون دالر امریکایی به منظور تهیه بسته های مواد غذایی، غیر غذایی و کرایه حولی برای این بیجا شده ها در نظر گرفته شده است. همچنین بیان کرد که این اداره در ذخیره های خویش در دوبی برای 10 هزار خانواده بیجا شده مواد غیر غذایی در اختیار دارد که تا چند هفته بعد از طریق ولایت هرات وارد افغانستان می گردد.

نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: برنامه ریزی برای فصل سرما و مشکلات بیجا شده گان در شمال غرب و سرد شدن هوا در کشور مشکل جدی و بزرگ است و ما باید برنامه های اضطراری و فوری به حل این مشکلات ترتیب نمائیم.

 در همین حال جواد پیکار رئیس عمومی اراضی افغانستان حین امضاء تفاهم نامه در این جلسه گفت: اداره اراضی افغانستان طبق فرمان شماره 305 مورخ 7. 6. 1397 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و تفکیک بیجا شده ها نیازمند استقرار موقت و دایمی دریافت کمک های بشر دوستانه برای بیجا شده گان ناشی از حوادث طبیعی برای اسکان می باشد.

وی افزود که به اساس این تفاهمنامه قطعه های زمین دولتی که قبلآ از طرف بانک زمین دولتی تشخیص و ثبت گردیده باشد، در اختیار وزارت مهاجرین بدون انتقال حق مالکیت به منظور ایجاد کمپ های موقت برای بیجا شده های ناشی از حوادث طبیعی میباشد.