نمایندگان بیجاشده ها و کوچی های ولایت هرات مشکلات شان را با وزیر امور مهاجرین در میان گذاشت

نمایندگان کوچی ها و بیجاشده های که در ولایت هرات مقیم هستند، روز سه شنبه 15 عقرب از وضعیت بیجاشده ها و کوچی ها در فصل سرما و آسیب پذیری بیشتر شان ابراز نگرانی نموده از وزارت امور مهاجرین خواهان رسیدگی گردید.

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین در این دیدار بیان نمود که مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و ریاست اجراییه کشور، توجه خاص به عواقب خشکسالی و بیجاشدگان ناشی از آن داشته و از چند روزیست که جلسات متعدد در این رابطه در ادارات ذیربط جریان دارد.

وی افزود که در جلسه اخیر فیصله گردیده است تا برای رسیدگی به بیجاشدگان زون غرب، زمین مشخص از طرف اداره اراضی در اختیار وزارت امور مهاجرین قرار داده می شود و همه کمک های بشری در آنجا برای بیجاشدگان ولایات هرات و بادغیس مهیا می گردد.

عالمی بلخی به مسئولین بخش بیجاشدگان وزارت امور مهاجرین هدایت داد تا هر چه عاجل تر به مشکلات بیجاشدگان ولایات بادغیس و هرات رسیدگی صورت گیرد.