بهتر است کمک های اضطراری به کمک های انکشافی تغییر کند و از طریق حکومت افغانستان عملی گردد

 

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در ملاقاتش با مسئول دفتر بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در کابل، عنوان کرد برای موثریت بهتر کمک های بین المللی، این کمک ها باید از طریق دولت افغانستان در صورت گیرد.

وی که روز سه شنبه 15 عقرب در مقر وزارت امور مهاجرین با مسئولین دفتر سیگار در کابل سخن می گفت تصریح نمود که اکنون هم 70 فیصد کمک ها به افغانستان، در اختیار موسسات خارجی قرار دارد و برای بهتر شدن اوضاع و موثریت کمک های بین المللی، باید نظارت جدی وجود داشته و موسسات نظارت پذیر باشند.

عالمی بلخی عدم موثریت کمک ها به افغانستان را کمک در بخش های اضظراری و بشری عنوان کرد و پیشنهاد نمود که اگر مساعدت های انکشافی و بنیادی جایش را به کمک های بشری تبدیل نماید و کمک ها به شمول کمک های اضطراری از طریق حکومت افغانستان صورت گیرد، از موثریت بیشتر برخوردار خواهد شد.  

وزیر امور مهاجرین در رابطه به وضعیت اداره اش افزود که وزارت امور مهاجرین پالیسی مبارزه با فساد اداری را با حضور نماینده اداره مبارزه با فساد اداری تهیه و تاکنون چهار سال است که این پالیسی در وزارت امور مهاجرین تطبیق می گردد. و سال گذشته از سوی اداره مک به عنوان یک اداره پیشتاز در امر مبارزه با فساد اداری شناخته شد.

این در حالیست که وزارت امور مهاجرین طی چهار سال عمر حکومت وحدت ملی حدود 7 میلیون انسان آسیب پذیر در حال حرکت را موفقانه مدیریت نموده و مسئله جدی فساد اداری وجود نداشته است.