برای بیش از 20 خانواده بیجاشده در ولایت نورستان کمک های بشردوستانه توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت نورستان به همکاری اداره سره میاشت برای 24 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی واما به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های بشردوستانه توزیع نمود

شنبه 12 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون کمپل، ترپال و دیگر وسایل زمستانی توزیع صورت گرفت