وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان با موسسه (ORD) تفاهم نامه امضا نمود

 مهر خدا صبار سرپرست معینیت پالیسی و پلان وزارت امور مهاچرین و عودت کننده گان و رئیس موسسه (ORD) تفاهم نامه ای را در زمینه تطبیق پروژه کمک های عاجل کشور دنمارک برای خانواده هایکه در ولایت فاریاب در اثر خشک سالی بیجاشده اند، به امضا رسانید.

بودجه این پروژه به مبلغ 322521 دالر امریکایی بوده که از طرف مرجع تمویل کننده (CISU) دنمارک برای بیجاشده مذکور اختصاص داده شده است.

پروژه مذکور شامل اعمار 12 حلقه چاه آب آشامیدنی که به تعداد 857 فامیل را تحت پوشش قرار می دهد و توزیع پول نقد برای 437 خانواده بیجاشده می باشد .