267 خانواده بیجاشده در ولایت خوست مواد غذایی دریافت کردند

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت خوست با همکاری اداره برنامه غذایی جهان(WFP) روز سه شنبه 8 عقرب به 267 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که در مرکز آن ولایت صورت گرفت، به هر خانواده 200 کیلو آرد، 14 کیلو دال، 15 لیتر روغن و یک بسته نمک توزیع گردید.

این کمک ها در حضور نمایندگان اداره کمک کننده، رئیس امور مهاجرین و دفتر والی آن ولایت توزیع گردیده است.