خانواده های بیجاشده در ولایت پکتیا از کمک های نقدی مستفد گردیدند

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان با حمایت مالی دفترکمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) به 18 خانواده دارای نیازمندی شدید، پول نقد مساعدت نمود.

این کمک ها روز دوشنبه 7 عقرب سال روان در شهر گردیز مرکز این ولایت صورت گرفت که در جریان آن به هر خانواده 20 هزار و 500 افغانی توزیع گردید.

این کمک ها در حضور نمایندگان اداره کمک کننده، ریاست امور مهاجرین و نماینده دفتر والی ولایت پکتیا توزیع گردیده است