با 25 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان کمک های نقدی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری موسسه (ACTED) برای 25 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی وردوج به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

چهارشنبه 18 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 12000 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت .