استراتژی پاسخ دهی کمک های زمستانی برای عودت کنندگان و بیجاشدگان تصویب شد

 

استراتژی پاسخ دهی کمک های زمستانی برای عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در جلسه کمیته اجرایی عودت کنندگان و بیجا شدگان(ِDIREC) ، با حضور داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه دولت ج.ا.ا ، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و نهاد ملی وبین المللی، روز سه شنبه ، 17 میزان سال روان در قصر سپیدار تصویب گردید.

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت: این استراتژی با اشتراک وزارت امور مهاجرین و نهاد ملی وبین المللی تهیه شده و قرار است به ( 83055 )، هزار فامیل مستحق عودت کننده و بیجا شده  به مبلغ (21594920 )، میلیون دالر در این زمستان توزیع گردد. وی علاوه نمود که ضرورت است از همین اکنون هماهنگی لازم میان بخش های مربوط صورت گرفته و تا در موقع معین و مناسب کمک به مستحقین برسند. 

وزیر امور مهاجرین در مورد روند اجرایی نمودن فرمان (305)، ریاست جمهوری در مورد توزیع زمین  نیز گزارش داده و علاوه نمود که شش کمیته برای ساختن لوایح و طرزالعمل ها با اشتراک نهاد های ملی و بین المللی ایجاد شده و در این مورد کار می کنند و در آینده نزدیک نهای خواهد شد.

همچنین در این جلسه در مورد آمار تخمینی عودت کنندگان و بیجا شده گان سال 1398، جهت ترتیب بودجه ملی نیز بحث شده و تصمیم لازم اتخاذ گردید.