سفیر دنمارک با مقامات وزارت امور مهاجرین دیدار نمود

نیکولاج پیترسون سفیر جدید التقرر دنمارک در امور افغانستان با سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و دکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین به طور جداگانه، روز دوشنبه، مورخ 16 میزان سال روان در مقر وزارت دیدار نموده و پیرامون موضوعات مهاجرت و پناهندگان افغان بحث و گفتگو نمود.

مقامات وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ضمن تاکید بر تطبیق مفاد تفاهمنامه ها ، تعامل سازنده  میان طرفین و مدیریت مشترک مهاجرین،  گفت: مسله مهاجرت یک موضوع حساس سیاسی بین المللی است. هر دو جانب باید این حساسیت ها را لحاظ و دریک تفاهم و تعامل باید در مورد مهاجرین برخورد نمایند و در عودت دادن و اخراج آن باید مسله حقوق بشری رعایت گردد و ازطرف دیگر دیپورت افغان ها باید با توجه به وضعیت کشور صورت بگیرد.

پیترسون سفیر دانمارک نیز از کمک های کشور دانمارک در بخش های مختلف از جمله در بخش مهاجرت یاد نموده و گفت: وضعیت افغانستان برای این کشور قابل درک است و مسله مهاجرت برای دو هر دو طرف یک مسله حساس سیاسی است و دو کشور باید تلاش کنند از حساسیت ها بکاهند و بر اساس یک تعامل و تفاهم اینگونه مسایل را حل نمایند.