جلسه مقدماتی در باره میکانیزم بندی لاحیه کمیته های کاری تشخیص و توزیع زمین دایر گردید

این جلسه که تحت ریاست سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان با حضور داشت محمد جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی، مشاور بخش مهاجرت ریاست جمهوری، لورانس هارت رئیس سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)، و نماینده های باصلاحیت اداره های (UNHCR) و (UN - HABITAT) در مقر وزارت امور مهاجرین برگزار گردید، روی چگونگی تشخیص ساحه کاری کمیته های کاری تشخیص و انتخاب زمین بحث های همه جانبه صورت گرفت.

سید حسین عالمی بلخی وز یر امور مهاجرین و عودت کننده گان در این جلسه گفت « ابتدا باید لاحیه های کاری برای کمیته ها ایجاد گردد، تا هر کمیته ساحه مسوولیت های خودشان را درک کرده و مسوولیت های وظیفویی خود را  طبق لاحیه تأیید شده به پیش برند»

پس از این توافق به عمل آمد تا فعالیت های که تا هنوز اجرا گردیده است، به کمیته جرایی بیجاشده گان وعودت کننده گان ارائیه گردد .