بابیش از 40 خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان کمک نقدی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بدخشان به همکاری موسسه (ACTED) برای 44  خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های وردوج و جرم که به بخش های اشکاشم این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

دوشنبه 16 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 14000 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت .