تقریباً با ده هزار خانواده بیجاشده آسیب پذیر در شهر کابل کمک های زمستانی توزیع خواهد شد

جلسه که با حضور داشت مهرخدا صبار سرپرست معینیت پالیسی و پلان وزارت امور مهاجرین، نماینده های سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه های (WSTA)، (OHW) و (APA) چهارشنبه 21 سنبله سال روان خورشیدی در تالار وزارت امور مهاجرین بر گزار گردید، روی چگونگی سروی و شناسایی خانواده های بیجاشده آسیب پذیر و نحوه کمک رسانی برای آنان در شهر کابل صحبت و گفتگو نمودند.

مهر خدا صبار سرپرست معینیت پالیسی و پلان وزارت امور مهاجرین گفت « به تعداد 8 تیم کاری که متشکل از نماینده های وزارت امور مهاجرین، سازمان غذایی جهان (WFP) و انجوها می باشد، موظف گردید تا 47 ساحه شهر کابل که بیشترین رقم بیجاشده گان در آنجا می باشند، سروی و شناسایی نمایند » .

آقای صبار گفت: پس از شناسایی دقیق خانواده های بیجاشده آسیب پذیر برای آنان کمک های زمستانی توزیع خواهد شد، که این کمک ها تقریباً به تعداد ده هزار خانواده بیجاشده آسیب پذیر را تحت پوشش قرار خواهد داد. 

وی از تیم های کاری موظف خواست تا از چگونگی پیشرفت فعالیت های روزانه­شان به وزارت امور مهاجرین گزارش دهند، تا این وزارت از سروی و شناسایی دقیق خانواده های بیجاشده اطمنان حاصل نماید .