با 50 خانواده بیجاشده در ولایت غور کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه (ACF) برای 50 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی جوند ولایت بادغیس و ولسوالی های شهرک، دولینه، تیوره و چهارسده این ولایت که به مرکز آن بیجاشده اند، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

دوشنبه 19 سنبله سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها کمک نقدی به مبلغ 13000 افغانی و بسته های کمکی هم چون 2 تخته کمپل، 2 تخته ترپال و برخی وسایل دیگر مورد ضرورت خانه توزیع صورت گرفت .