خانواده های بیجاشده در ولایت هلمند کمک های بشردوستانه دریافت نمودند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت هلمند به همکاری موسسه (ACF) و موسسه (UNICEF) برای 24 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی نادعلی به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های بشری توزیع نمود .

دوشنبه 19 سنبله سال روان خورشیدی برای هر یک این خانواده ها از سوی موسسه (ACF) به مبلغ 24000 افغانی و از سوی موسسه (UNICEF) کمک های هم چون یک تخته ترپال و سیت های آشپزخانه توزیع صورت گرفت .