نزدیک به 20 خانواده بیجاشده در ولایت غور بسته های کمکی دریافت نمودند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه انصاری برای 19 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی جوند به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های کمکی توزیع نمود .

پنجشنبه 15 سنبله سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 1 دانه خیمه، 3 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، یک عدد بالون گاز و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه توزیع صورت گرفت .