جلسه کمیته اجرایی بیجا شدگان و عودت کنندگان (DIREC)، دایر شد

         

روز سه شنبه، مورخ 13 سنبله سال روان، جلسه کمیته اجرایی بیجا شدگان و عودت کنندگان (DIREC)، تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی با حضور مقامات وزارت امور مهاجرین، نهاد ها ملی و بین المللی در قصر سپیدار دایر گردید.

در این جلسه پیرامون موضوعات؛ مراحل اجرایی نمودن تصامیم اخذ شده در شورای عالی مهاجرت، مراحل اجرایی نمودن فرمان توزیع زمین و نیز گزارش هییت دیریک به ولایت هرات، بحث شده و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه ضمن خورسندی از کار منظم و منسجم وزارت امور مهاجرین گفت: یک بخش مهم کار مهاجرین با فرمان جدید توزیع زمین حل شده است. وی افزود، ضرورت است تا در این زمینه برای اجرایی نمودن آن هماهنگی بیشتر بین بخش های مربوطه ایجاد شود و روند اجرایی شدن آن تسریع شود. همچنان ، مشکلات و چالش ها باید اولویت بندی و نیز هر نهاد به استقامت کاری خودش در زمینه رفع آن تلاش کنند.

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان نیز گفت: بخشی بزرگی از چالش  مهاجرین با این فرمان حل خواهد شد. ایشان تاکید نمود تا برای اجرایی و رسیدگی عاجل در این مورد کمیته اختصاصی ساخته شود، تا لایحه کاری و رهنمودها بخش مربوطه را با اشتراک نظریات نهاد های دخیل، ترتیب و تنظیم نماید. همچنان ایشان در مورد چگونگی اجرایی نمودن تصامیم اخذ شده در شورایی عالی مهاجرت نیز صحبت نموده و گفت هر نهاد در  انجام کار مربوطه اش در این بخش مشارکت فعال داشته باشند.

و همچنین، هییت موظف کمیته دیریک در سفر به ولایت هرات به ریاست شمس الحق صابر رییس عمومی عودت، نتیجه سفر و بررسی های شان را گزارش داده، مشکلات عودت کنندگان و بیجا شدگان و نیز مشکلات مرزی را یادآوری نموده و پیشنهادات را جهت رفع آن ارایه نمودند.