با ده ها خانواده بیجاشده در ولایت تخار کمک غذایی و غیر غذایی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت تخار به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده (UNHCR) برای 110 خانواده که از کشور ایران دیپورت شده اند، مساعدت غذایی و غیر غذایی توزیع نمود.

دوشنبه 18 سرطان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 150 کیلو آرد، 15 کیلو روغن،  10 کیلو دال نخود از سوی سازمان غذایی جهان و کمک های هم چون 2 تخته کمپل و وسایل مورد ضرورت آشپزخانه توزیع صورت گرفت .