تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین وموسسه RRAA به امضا رسید

تفاهمنامه همکاری میان مهر خدا صبار وارسی کننده معینیت پالیسی و پلان وزارت امور مهاجرین و امان الله جاوید دایرکتر موسسه اداره بازسازی دهات افغانستان ، روز سه شنبه، مورخ 19 سرطان سال روان در مقر وزارت به امضا رسید.

این تفاهمنامه در رابطه به تطبیق پروژه AFJR بوده که هدف آن بهتر ساختن معیشت، حکومت داری خوب و تهیه آب آشامیدنی برای اهالی روستایی و کمک برای بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان از خارج به داخل کشور میاید می باشد.

بودجه این پروژه مبلغ 33،636،480 افغانی بوده که از سوی موسسه کورداید تمویل می گردد. این پروژه از تاریخ 1/1/2018 آغاز و الی تاریخ 31/12/2018 میلادی در ولایت ننگرهار به همکاری ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان تطبیق خواهد شد.