66 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز بسته های فامیلی دریافت نموده اند

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) برای 66 خانواده که از  بخش های نا امن ولسوال خان آباد به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های فامیلی توزیع نمود .

یک شنبه 17 سرطان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها بسته های فامیلی و وسایل مورد ضرورت آشپزخانه توزیع صورت گرفت .