ده ها خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت کنر کمک نقدی و غذایی دریافت نمودند

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کنر به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه (PMI) برای 115 خانواده بیجاشده و عودت کننده که در بخش های امن این ولایت جابجا شده اند، کمک های نقدی توزیع نمود .

شنبه 16 سرطان سال روان خورشیدی برای 103 خانواده عودت کننده کشور پاکستان به مبلغ 18000 افغانی از سوی سازمان غذایی جهان و برای 12 خانواده بیجاشده ولسوالی سوکی که به مرکز این ولایت بیجاشده اند به مبلغ 16000 افغانی و کمک های غذایی هم چون، آرد، برنج، روغن و دال نخود از سوی موسسه (PMI) توزیع صورت گرفت .