نزدیک به ۴۰۰ هزار مهاجر و پناهنده افغان در نیمه اول سال ۲۰۱۸ به کشور شان برگشتند

Image may contain: 7 people, people smiling, people standing

 

در شش ماه اول سال ۲۰۱۸ میلادی ۳۸۷۳۵۸ تن مهاجر و پناهنده افغان از دو کشور همسایه پاکستان و ایران به کشور برگشت نموده اند، ایـن بازگشـت کننـدگان بـه گونـه های اجبـاری و داوطلب کشـورهای میزبـان اش را ترک و راهی وطن شـان گردیده انـد، که ازمرزهـای پـل ابریشـم ولایـت نیمروز، اسـلام قلعـه ولایت هرات و مسـیرهای تورخـم ولایت ننگرهار و اسـپین بولـدک ولایت قندهار وارد کشـور شـده اند.
از میان این برگشت کنندگان ۳۶۳۰۷۶ تن آن از ایران ، ۲۴۲۸۲ تن آن از پاکستان به صورت داوطلبانه برگشت نموده اند که از این جمله ۲۰۶۹۱۰ تن آن ایران و ۱۰۳۹ آن از پاکستان اخراج شده اند. 
این درحالیست که در ۶ ماه نخست سال گذشته میلادی ۲۴۶۳۴۵۵ تن از این دو کشور همسایه به افغانستان برگشت نموده بودند که ازاین جمله ۱۰۰۲۸۶ افغان از پاکستان و ۱۴۶۰۵۹ افغان از ایران برگشته اند . 
 آمار ها نشاندهنده این است که برگشت افغانها نسبت به سال گذشته از ایران افزایش و از پاکستان کاهش پیدا کرده است . 
 برگشت کنندگان دارای اسناد مهاجرت و بدون اسناد مهاجرت هنگام برگشت شان در همکاری با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از کمک های بشری نهاد های بین المللی مستفید میگردند که با برگشت کنندگان دارای اسناد مهاجرت کمیشنری عالی سازمان ملل در مور پناهندگان ( UNHCR ) و با برخی از برگشت کننندگان بدون اسناد مهاجرت سـازمان بین المللـی مهاجـرت (IOM) کمک های نقدی و غیر نقدی انجام میدهند . 
کمیشنری عالی سازمان ملل در مور پناهندگان از جمله ۷۹۵۱۱ برگشت کننده دارای اسناد مهاجرت در سال روان با هر فرد آن حدود ۲۰۰ دالر آمریکایی هنگام برگشت کمک نقدی انجام داده است همچنان با ۹۰ در صد برگشت کنندگان بدون اسناد مهاجرت از پاکستان و ۵ در صد برگشت کنندگان بدون اسناد مهاجرت از ایران، سـازمان بین المللـی مهاجـرت کمک مینماید . 
قابل تذکر است که از آغاز کار حکومت وحدت ملی حدود ۳۳ ملیون مهاجر و پناهنده افغان به کشور برگشت نموده اند .