بیش از 242 هزار مهاجر بدون مدرک از اول سال میلادی تاکنون از کشورهای همسایه به وطن برگشته اند

آمار رسیده از اداره سازمان بین المللی مهاجرت حاکی از آن است که از آغاز سال میلادی تا کنون 242 هزار و 882 نفر مهاجر افغان از ایران و پاکستان به وطن شان برگشته اند.

در گزارش که این اداره از ورود مهاجرین فاقد مدرک در مرزهای کشور به ثبت رسانیده است، نشان می دهد که در این مدت 171 هزار و 269 نفر از ایران و 71 هزار و 269 نفر از پاکستان به گونه ای داوطلب و اجباری بازگشت داده شده اند.

آمار که در هفته گذشته (2 الی 8 جولای) توسط این اداره به ثبت رسیده است، 2 هزار و 75 نفر از پاکستان و 9 هزار و 614 نفر از ایران به وطن شان برگشته اند، که همه ای این افراد مهاجرین بدون مدرک هستند.