نزدیک به 200 مهاجر افغان حین ورود شان در تورخم کمک دریافت کردند

45 خانواده شامل 197 نفر مهاجر افغان که روز یکشنبه 25  سرطان از پاکستان به وطن شان برگشتند، حین ورود شان در تورخم کمک دریافت کردند.

در این میان 99 نفر دارای مدرک و 98 نفر بدون مدرک شامل است که همه ای شان از سوی ادارات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت کمک دریافت کردند.

در جریان این کمک ها به هر نفر دارای مدرک 200 دالر امریکایی و به هر عودت کننده بدون مدرک حدود 30 دالر توزیع گردیده است.