637 خانواده بیجاشده در ولایت کندز کمک دریافت کردند

637 خانواده بیجاشده در ولایت کندز از سوی ریاست امور مهاجرین آن ولایت و موسسات بین المللی بسته های کمکی در یافت کردند.

این کمک ها از اول ماه سرطان الی اکنون در شهر کندز توزیع گردید که در آن موسسات WFP، NRC، DACAAR، ACTEED و UNHCR به خانواده های بیجاشده بسته های کمکی شامل مواد غذایی، پول نقد ، وسایل خانه و بسته های صحی مساعدت نمود.

همچنان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کندز در مدت یادشده 499 خانواده بیجاشده را در شهر کندز سروی و عرایض 3 هزار و 444 خانواده دیگر را که از ولسوالی علی آباد بیجاشده اند، در یافت کرده است.