259 خانواده بیجاشده در ولایت هلمند سروی گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هلمند با همکاری موسسه ACF، 259 خانواده بیجاشده را در مربوطات شهر لشکرگاه سروی نمود.

خانواده های یادشده از شش ماه بدین سو در اثر ناامنی ها از ولسوالی های ناامن ولایت هلمند به شهر لشکرگاه بیجاشده اند که از تاریخ 17 الی 22 سرطان سال روان توسط ریاست امور مهاجرین و موسسه ACF سروی گردیدند.

قرار است به زودی موسسه ACF، 12 هزار افغانی به جای دوماه مواد غذایی برای هرکدام از این خانواه ها کمک نماید.

همچنان آمریت امور مهاجرین ولایت بادغیس روز یکشنبه 32 خانواده بیجاشده را در مربوطات شهر قلعه نو آن ولایت سروی و از میان آن 17 خانواده را برای دریافت کمک ها مورد تایید قرار داد.