نزدیک به 50 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت های بشردوستانه دریافت نموده اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه انصاری برای 48 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های دولینه، چهارسده، شهرک پسابند و دولت یار به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت های بشردوستانه توزیع نموده است .

شنبه 24 سرطان سال روان خورشیدی هر یک از این خانواده­ها کمک­های هم­چو 3 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، یک سیت آشپز خانه، یک عدد پکنیک گاز، 3 عدد سطل و صابون های کالای شوی دریافت نموده اند .