خانواده های بیجاشده در ولایات بادغیس و بلخ کمک دریافت کردند

ریاست های امور مهاجرین وعودت کنندگان در ولایت بادغیس و بلخ با همکاری موسسات بین المللی به 176 خانواده بیجاشده در آن ولایات بسته های کمکی توزیع نمودند.

در جریان این کمک ها که روز شنبه 24 سرطان صورت گرفت، اداره (ان آر سی) به 159 خانواده بیجاشده در شهر قلعه نو ولایت بادغیس و موسسه داکار به 17 خانواده بیجاشده در شهر مزار شریف ولایت بلخ مساعدت نمود. 

به هر خانواده بیجاشده در ولایت بادغیس 6 هزار افغانی پول نقد و به هر خانواده بیجاشده در شهر مزار شریف، مواد غیر غذایی شامل ابزار کاری کوچک مساعدت گردیده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ با همکاری موسسات بین المللی روز شنبه 7 خانواده بیجاشده دیگر را نیز در شهر مزار شریف سروی نموده است.