بیش از یک صد خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایات بلخ و لوگر سروی شد

گزارش های رسیده از ولایات بلخ و لوگر می رساند که 108 خانواده بیجاشده و عودت کننده در مربوطات آن ولایت توسط تیم سروی مشترک ادارات مهاجرین و موسسات همکار سروی شد. 

بر اساس این گزارش، ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ باهمکاری اداره سره میاشت و ریاست دولت در امور حوادث آن ولایت روز سه شنبه 26 ثور، یک صد خانواده بیجاشده را در شهر مزار شریف آن ولایت سروی نموده است.

در این معلومات آمده است که این خانواده ها در اثر ناامنی ها از قریه ریژن ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ به شهر مزارشریف بیجاشده اند.

همچنان گزارش ها از ولایت لوگر نیز می رساند که آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان آن ولایت باهمکاری ادارات کمک کننده، روز سه شنبه 8 خانواده عودت کننده بدون مدرک را که از پاکستان به آن ولایت برگشته اند، سروی نموده است.

قرار است به زودی خانواده های سروی شده، از موسسات بین المللی با همکاری وزارت امور مهاجرین کمک بشری دریافت نمایند.