عرایض 235 خانواده بیجاشده در جلسه اظطراری ولایت بادغیس مورد بررسی قرار گرفت

جلسه اضطراری ولایت بادغیس روز سه شنبه 26 ثور تحت ریاست والی آن ولایت دایر و عرایض 235 خانواده بیجاشده در نیز درآن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسئولین آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بادغیس گفته اند که این خانواده ها در اثر اناامنی ها و جنگ از ولسوالی کندلان و منقطه نخچرستان به شهر قلعه نو مرکز آن ولایت بیجاشده اند.

در جلسه یادشده توافق صورت گرفت که تیم مشترک آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بادغیس با همکاری ادارات کمک کننده بین المللی مقیم در آن ولایت به اسرع وقت خانواده های یادشده را تحت پوشش سروی قرار دهند.

همچنان آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بادغیس روز سه شنبه، 24 خانواده بیجاشده را در مربوطات شهر قلعه نو سروی و با 200 خانواده دیگر مصاحبه نموده است.