بیش از 700 خانواده عودت کننده در ولایت ننگرهار از کمک های بشری مستفید گردیدند

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ننگرهار با همکاری ادارات کننده ملی و بین المللی روز سه شنبه 26 ثور به 725 خانواده عودت کننده کمک رسانی نمود.

در جریان این کمک ها که در توزیعات جداگانه در شهر جلال ّآباد صورت گرفت اداره AHEAD به 150 خانواده، اداره IRC به 75 خانواده، بخش کمک های رادیو کلید به 300 خانواده و اداره پروگرام غذایی جهان به 200 خانواده عودت کننده پول نقد مساعدت نموده است.

مسئولین ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ننگرهار که در محل توزیع کمک ها حضور داشتند، گفته است که در این کمک ها اداره، AHEAD به هر خانواده 12 هزار و 400 افغانی، اداره IRC به هر خانواده 12 هزار افغانی، بخش کمک های رادیو کلید به هر خانواده 14 هزار افغانی و اداره پروگرام غذایی جهان به هر خانواده 12 هزار افغانی توزیع نموده است.

در همین حال گزارش ها از ولایت لغمان نیز می رساند که ریاست امور مهاجرین آن ولایت با همکاری اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) به 5 خانواده بیجاشده که در برنامه نهایت آسیب پذیری شامل بودند، پول نقد کمک کرده است که به هر خانواده 200 دالر توزیع گردیده است.