بیش از یک هزار و 400 نفر مهاجر افغان داوطلبانه از پاکستان به کشور برگشتند

مسئولین ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ننگرهار با ابراز این خبر گفته اند که 311 خانواده مهاجر افغان که یک هزار و 459 نفر را شامل می گردد، روز سه شنبه 26 ثور داوطللبانه از پاکستان به وطن شان برگشتند.

در میان این بازگشت کنندگان که از مسیر طورخم ولایت ننگرهار وارد کشور شده اند، 853 نفر دارای مدرک هستند که از سوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به نفر آن 200 دالر امریکایی کمک شده است.

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ننگرهار همه ای بازگشت کنندگان بدون مدرک را که تعداد شان به 606 نفر می رسد، جهت دریافت کمک و ارایه خدمات ترانسپورتی به اداره سازمان بین المللی مهاجرت معرفی نموده است.