در یک و نیم ماه اول سال جاری بیش از 15 هزار نفر مهاجر افغان از مسیر اسپین بولدک، داوطلبانه به کشور برگشته اند

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت قندهار خبر داده است که 15 هزار و 213 نفر مهاجر افغان، از اول سال جاری الی 14 ثور از پاکستان به کشور برگشته اند.

بر اساس معلومات مسئولین ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت قندهار، همه ای این بازکشت کنندگان که  2 هزار و 153 خانواده را شامل می گردد، داوطلبانه از طریق مسیر اسپین بولدک آن ولایت وارد کشور شده اند.

در میان بازگشت کنندگان یادشد 2 هزار و 118 نفر دارای مدرک و 13 هزار و 95 نفر دیگر بدون مدرک را در میان این بازگشت کنندگان به ثبت رسانیده است.

این درحالیست که مرز اسپین بولدک ولایت قندهار به دلیل مشکلات مرزی استقبال کننده تعداد کم از برگشت کنندگان از پاکستان است.