با ۲۷ خانواده بیجا شده در ولایت غزنی مساعدت های بشری دو ستانه صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غزنی به همکاری موسسه (DRC) برای ۲۷ خانواده که به دلیل نا امنی یک هفته قبل از ولایت ارزگان به مرکز این ولایت بیجا شدند، کمک های بشری توزیع نمود .

سه شنبه ۲۶ ثور سال روان خورشیدی برای هر خانواده یک باب خیمه توزیع گردید .