بیش از 6 هزار نفرافغان پناهجو در اندونیزیا زندگی می کند

6800 نفر افغان پناهجو در اندونیزیا زندگی می کند وطی سه ماه گذشته 42 نفر آنها ورقه عودت را از سفارت افغانستان درجاکارتا اخذ نموده اند.

به اساس معلومات سفارت افغانستان در جاکارتا ،پایتخت اندونیزیا ،6800 نفر افغان پناهجو مقیم اندونیزیا ،نزد دفتر ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR ثبت وراجستر می باشد.

طبق معلومات منبع از جمله پناهجویان مذکور 4500 نفر آنها تحت پوشش دفتر IOM ومتباقی ،2300 نفر آنها طور انفرادی در شهرهای مختلف اندونیزیا زندگی میکند.

ارقام پناهجویان افغان در اندونیزیا ،تا ماه دسمبر 2015 به 6672 نفر میرسید که در مقایسه به ارقام جدید ،128 نفر در تعداد آنها افزایش را نشان میدهد ودر عین حال از ماه دسمبر به این طرف که حدود سه ماه را در برمیگرد 42 نفر افغان پناهجو،ورقه عودت به وطن را از سفارت افغانستان درجاکارتا اخذ نموده است.