کنفرانس توکیو برای کمک های انکشافی به افغانستان موفقانه پایان یافت

18 سرطان 1391 - کنفرانس توکیو برای کمک های انکشافی به افغانستان که امروز با سخنرانی حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و یوشیهیکو نودا صدراعظم جاپان و به اشتراک 58 کشور جهان و 26 سازمان بین المللی در شهر توکیو رسماً گشایش یافته بود، عصر امروز با تعهدات مالی جدید جامعه جهانی برای افغانستان و نشر اعلامیه مشترک پایان یافت.

در این کنفرانس دیدگاه ستراتیژیک حکومت افغانستان برای دهه تحول و وجوه مالی که برای تطبیق آن نیاز است، مورد تایید اشتراک کننده گان کنفرانس توکیو قرار گرفت.

اکثریت کشور های اشتراک کننده در این کنفرانس تعهدات خویش را تا سال 2025 میلادی تجدید کردند و برای چهار سال آینده بیشتر از 16 میلیارد دالر را برای کمک به افغانستان متعهد گردیدند.

پایان موفقانه کنفرانس توکیو پیام روشنی جامعه جهانی برای مردم افغانستان است که حمایت جامعه جهانی از افغانستان به قوت خود باقی می باشد.