لایحه وظایف آموزگار زبان انگلیسی

بمنظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، سپردن کار به اهل آن، وسیله هذا پست (آموزگار انگلیسی) این وزارت مدت (10) یوم تقویمی اعتبار از تاریخ 21 دلو به اعلان گذاشته شود متقاضیان واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت (morr.gov.af) بدست آورده سی وی و یا خلص سوانح خویشرا معه سایر اسناد ضروری به آدرس(

recruitment@morr.gov.af) قبل از ختم تاریخ 30 دلو1397 ارسال نمایند. بعد از ختم اعلان فورمه ها پزیرفته نمی شود و فورم جدید نیز توزیع نمیگردد .

 

عنوان وظیفه  : آموزگار زبان انگلیسی

وزارت /اداره : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی : آمرآموزش و ارتقای ظرفی

………………………………………………………....

هدف وظیفه: تدریس و آموزش زبان انگلیسی برای کارکنان وزارت .

…………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان درسی بخش مربوطه بمنظور تحقق اهداف اساسی وزارت.
 2. طرح، ترتیب و تطبیق پلان تدریس و اخذ امتحان، بمنظور بلند بردن سطح دانش زبان انگلیسی.
 3. تهیه و ترتیب برنامه های درسی مربوط به زبان انگلیسی، جهت ارتقای ظرفیت کارکنان اداره .
 4. بکارگیری از روشهای مدرن وموثرتدریسی غرض آموزش و فراگیری بهترکارکنان.
 5.  تهیه و ترتیب اوراق ارزیابی و اخذ امتحان بموقع از کارکنان غرض شناسای افراد شایسته و ورزیده و درجه بندی مشمولین برنامه .
 6. تدریس زبان انگلیسی غرض بلند بردن مهارت زبان انگلیسی برای کارکنان .
 7. ارایه نظریه های سودمند و مسلکی در تنظیم و ترتیب مواد تدریسی، بمنظور غنامندی مواد آموزشی.
 8. تنظیم صنف آموزشی و ترتیب جدول حاضری، بمنظور رعایت مقررات و اصول آموزشی.
 9. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
 10. اجرای سایر وظایف که مطابق قانون، مقررات و لوایح از طرف مقامات ذیصلاح سپرده می شود.

…………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • تجربه تدریس حد اقل سه سال در زبان انگلیسی.
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.